List Real Estate Agent

Bí quyết sống khỏe cùng bạn

Điều khoản

Điều khoản sử dụng List Real Estate Agent
List Real Estate Agent là sản phẩm được tạo ra nhằm mục đích thúc đẩy việc viết và chia sẻ kiến thức kỹ thuật của cộng đồng công nghệ thông tin. Sử dụng List Real Estate Agent đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng trong thoả thuận này.

Nội Dung trên List Real Estate Agent
“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tạo ra hoặc có được thông qua việc sử dụng List Real Estate Agent, ví dụ như đoạn văn bản, mã nguồn, đường dẫn, tệp đồ họa, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim và bất kỳ nội dung tương tự nào khác.

Bạn hiểu rằng toàn bộ Nội Dung đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi nguồn Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải là List Real Estate Agent, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên List Real Estate Agent, và trong khi sử dụng List Real Estate Agent, bạn có thể gặp các Nội Dung mà bạn cảm thấy xúc phạm, không đúng đắn hoặc gây khó chịu mà khởi nguồn và thuộc phạm vi trách nhiệm của người dùng khác.

Đối với Nội Dung mà bạn tạo ra trên List Real Estate Agent, nếu tương ứng với mô tả trong các điều dưới đây thì không được lưu trữ, đăng tải trên List Real Estate Agent hoặc chia sẻ từ List Real Estate Agent đến bất kỳ phương tiện cá nhân nào khác.

Nội Dung bất hợp pháp, mang tính chất hoặc dẫn đến các hành động quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc theo cách khác gây khó chịu và phiền hà đến cá nhân hoặc tổ chức khác.
Nội Dung thực hiện bất cứ hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác, hoặc tiết lộ bất cứ bí mật kinh doanh hoặc thông tin bí mật nào vi phạm các thỏa thuận về bảo mật, lao động hoặc không tiết lộ.
Nội Dung mạo nhận hoặc thể hiện sai mình là một người khác, chủ thể khác, người sử dụng List Real Estate Agent khác, hoặc công chức hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước, hoặc bằng cách khác thể hiện sai về quan hệ của mình với người hoặc chủ thể khác.
Nội Dung có chứa hoặc có đường dẫn đến vi-rút hoặc bất cứ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác để gây hại, cản trở hoặc hạn chế sự hoạt động bình thường của List Real Estate Agent và người dùng khác.
Nội Dung chia sẻ các thông tin cá nhân của người hoặc tổ chức khác (bao gồm thông tin trên List Real Estate Agent và thông tin từ bất kỳ các nguồn nào khác) mà bắt nguồn từ việc thu thập, đánh cắp, lưu trữ hoặc chỉnh sửa dữ liệu bất hợp pháp.
Nội Dung liên quan đến hoặc có đường dẫn đến các nội dung về tín ngưỡng, tôn giáo hay chính trị của Việt Nam.

Trích dẫn Nội Dung trên List Real Estate Agent
Bạn có thể xem, chiết xuất thông tin trên List Real Estate Agent (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn đường link trực tiếp đến nội dung gốc, ghi rõ tên tác giả và nguồn tại List Real Estate Agent. Bạn nhận thức rằng mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức hoặc không ghi đầy đủ thông tin như trên là xâm hại quyền của chủ sở hữu nội dung, List Real Estate Agent có quyền yêu cầu bạn chấm dứt việc sử dụng dịch vụ và bồi thường thiệt hại(nếu có).

Gỡ bỏ Nội Dung trên List Real Estate Agent
Bạn xác nhận rằng List Real Estate Agent không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ cách nào về bất kỳ Nội Dung nào được những người khác cung cấp và không có nhiệm vụ phải kiểm tra trước các Nội Dung đó. Tuy nhiên, List Real Estate Agent bảo lưu quyền vào mọi thời điểm quyết định Nội Dung có phù hợp và tuân thủ với thỏa thuận này hay không, và có thể kiểm tra trước, di rời, từ chối, điều chỉnh và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo toàn quyền quyết định của List Real Estate Agent, nếu Nội Dung đó được xem là vi phạm thỏa thuận này.

Thay đổi điều khoản
Điều khoản trong thoả thuận này có thể sửa đổi mà không thông báo trước. Các sửa đổi sẽ được thông báo trên trang web hoặc theo một cách nhất định bởi List Real Estate Agent. Kể từ sau khi thông báo, nếu bạn vẫn sử dụng List Real Estate Agent sẽ được coi là đã đồng ý với những sửa đổi đó.